Forretningsvilkår

1) Aftalepart
VQ Advokater P/S
Carlsbergvej 32D
3400 Hillerød
CVR: 35860312

2) Opgave og dens omfang
Vi yder juridisk rådgivning, og opgavens omfang fastlægges i samarbejde med klienten inden arbejdet påbegyndes.

Forinden vi endeligt påtager os opdraget afklarer vi i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og retningslinjer, om der foreligger en habilitets- eller interessekonflikt. Såfremt der under sagens behandling opstår inhabilitet eller interessekonflikt, som medfører, at vi må udtræde af sagen, forsøger vi så vidt muligt at anbefale en anden advokat.

Vi er berettiget til, forinden en opgave påtages, at undersøge klientens kreditværdighed, herunder via oplysninger fra kreditoplysningsbureauer.
Opdraget forhindrer ikke, at vi, med respekt af reglerne om interessekonfliktregler, kan rådgive andre virksomheder inden for samme branche som klientens.

3) Hvidvask og identitetsoplysninger
Som følge af reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge har vi i visse sager pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om vores klienter samt oplysninger om ejer- og kontrolstrukturer, såfremt vores klient er en juridisk person.

4) Tavshedspligt
Samtlige medarbejdere hos VQ Advokater P/S er underlagt tavshedspligt, hvorfor enhver oplysning fra eller vedrørende en klient, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles fortroligt. Tavshedspligten gælder også efter opgavens afslutning, men med respekt af regler, som pålægger os oplysningspligt i forhold til eksempelvis offentlige myndigheder.
Vores rådgivning målrettes konkret til opgaven, og kan derfor ikke uden videre anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige skriftlige accept.

5) Honorar og betaling
Beregning af vores honorar sker på baggrund af en række parametre, herunder tidsforbruget, kravene til de involverede juristers specialviden og erfaring, sagens kompleksitet og betydning, herunder økonomiske betydning, det opnåede resultat og det med sagen forbundne ansvar.

Det er ofte vanskeligt at anslå et honorar allerede ved en opgaves modtagelse, giver vi, efter anmodning fra erhvervsklienter og altid overfor forbrugere, et begrundet overslag. Såfremt det viser sig, at overslaget ikke kan overholdes, forsøger vi så tidligt som muligt at orientere klienten herom.

Medmindre andet er aftalt, foretager vi månedlig a conto afregning ved løbende eller længerevarende opgaver.

Vores betalingsbetingelser er netto kontant + 8 dage. Ved forsinket betaling opkræves for erhvervskunder rente med 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato og for privatkunder med renter jf. rentelovens bestemmelser herom.

Vi lægger som udgangspunkt ikke ud for klienten for omkostninger og udlæg forbundet med sagsbehandlingen, som derfor kræves forudbetalt.

6) Klientmidler
Klientmidler indsættes på særskilte klientkonti, når dette er påkrævet, og kreditrente og debitorrente af klientmidler tilskrives henholdsvis pålignes klienten, alt i overensstemmelse med gældende regler for forvaltningen af klientmidler.

Klientmidler er generelt beskyttet under Lov om indskyder- og investorgarantiordning, som beskytter beløbsmæssigt op til 100.000 EUR.
Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. EUR, indtil 12 måneder efter at beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

7) Ophør af opdrag
Såvel klienten som VQ Advokater P/S kan til enhver tid og uden varsel bringe en opgave til ophør. Såfremt VQ Advokater P/S udtræder af en sag, vil dette altid ske i overensstemmelse med god advokatskik. For eksempel vil manglende rettidig betaling af vores faktura eller hvis klienten tages under insolvensretlig behandling kunne medføre, at vi udtræder af sagen. Det samme gør sig gældende, såfremt vi vurderer, at vi ikke længere kan påtage os ansvaret for sagsbehandlingen.

Efter sagens afslutning opbevarer vi som udgangspunkt sagsakterne i 10 år, idet oplysninger indhentet i henhold til hvidvaskloven dog slettes efter 5 år. Læs mere herom i vores databeskyttelsespolitik.

8) Klager
VQ Advokater P/S er, som alle andre advokater og advokatfirmaer, underlagt retsplejelovens regler om god advokatskik og de advokatetiske regler.

Dersom klienten ikke er tilfreds med vores bistand eller honorar, skal klienten kontakte den sagsansvarlige advokat eller partner, med henblik på at finde en løsning. Vi behandler klager efter vores interne procedurer, hvilket indebærer, at en klage fra en klient søges behandlet af en jurist, som ikke har været involveret i selve opdraget eller sagsbehandlingen.

Kan der ikke opnås enighed, er klienten berettiget til at indbringe sagen for Advokatnævnet, som behandler klager over både honorar og adfærd:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

9) Ansvar og forsikringsdækning
Ansvaret for vores rådgivning overfor vores klienter følger af Dansk Rets almindelige regler herom, dog med de undtagelser og begrænsninger, der følger af disse forretningsbetingelser.

Ansvaret påhviler den konkrete juridiske enhed, som har ydet rådgivningen, jf. afsnit 1 ovenfor og aftaleparten i klientens aftalebrev.

Alle vores advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Vi er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab og ansvarsforsikringen dækker al vores advokatvirksomhed, uanset hvor denne måtte være udøvet.

Ansvaret for virksomheden, dets indehavere, advokater og medarbejdere er begrænset til et beløb svarende til 5 gange honoraret for den enkelte opgave, dog maksimalt den til enhver tid værende forsikringsdækning, p.t. kr. 2.500.000 pr. advokat. Det samlede ansvar over for vores klienter kan således ikke overstige den til enhver tid værende forsikringsdækning.

Klienten kan alene rejse krav mod den ansvarlige juridiske enhed under VQ Advokater P/S, og klienten kan derfor ikke rejse krav mod den enkelte indehaver, advokat eller medarbejder.

Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvensstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, eller andre former for indirekte tab.

10) Lovvalg og værneting
Enhver tvist skal i øvrigt løses i overensstemmelse med dansk ret ved de danske domstole.

______

Senest opdateret september 2021